توضیح و متن در مورد مقالات موجود

هوش تجاري<br>

هوش تجاري

كتاب هوش تجاري - جزوه كامل هوش تجاري - پاورپوينت هوش تجاري - فايل كامل هوش تجاري - مطالب هوش تجاري - اهم موارد هوش تجاري

دانلود کتاب

استراتژی اقیانوس آبی<br>

استراتژی اقیانوس آبی

مدیریت استراتژیک - استراتژی اقیانوس آبی

دانلود کتاب

بازرگانی بین الملل<br>

بازرگانی بین الملل

تجارت بین الملل - دکتر محمد حقیقی - دکتر میرزا حسن حسینی

دانلود کتاب

بازاریابی و مدیریت بازار<br>

بازاریابی و مدیریت بازار

بازاریابی و مدیریت بازار - دکتر حسن الوداری - دکتر میرزا حسن حسینی

دانلود کتاب

بازاریابی و مدیریت بازار<br>

بازاریابی و مدیریت بازار

بازاریابی و مدیریت بازار - حسن الوداری- دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب

بازاریابی و مدیریت بازار<br>

بازاریابی و مدیریت بازار

بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود کتاب

بازاریابی صنعتی<br><br>

بازاریابی صنعتی

بازاریابی صنعتی - دکتر اسفیدانی

دانلود کتاب

تئوري و طراحي سازمان

تئوري و طراحي سازمان

تئوري و طراحي سازمان

دانلود کتاب

مديريت بهره وري<span class= " class="img-responsive img-rounded to-animate">

مديريت بهره وري

مديريت بهره وري 

دانلود کتاب