توضیح و متن در مورد مقالات موجود

<font face=Marketing and Market Management

Marketing and Market Management

بازاریابی - مدیریت بازار

دانلود کتاب

<div><font face=industrial marketing

industrial marketing

بازاریابی صنعتی

دانلود کتاب

Marketing Management

Marketing Management

بازاریابی و مدیریت بازار 2

دانلود کتاب

Marketing Management

Marketing Management

بازار یابی و مدیریت بازار

دانلود کتاب

business marketing

business marketing

بازریابی بازرگانی

دانلود کتاب

the ideas of marketing

the ideas of marketing

ایده های بازاریابی

دانلود کتاب

The blue ocean strategy

The blue ocean strategy

استراتژی اقیانوس آبی 

دانلود کتاب

Organization Theory

Organization Theory

تئوري سازمان

دانلود کتاب

Theory and organization design

Theory and organization design

تئوري و طراحي سازمان

دانلود کتاب